Adabb Membaca al-Qur’an

ANTARA ibadah sunat yang digalakkan dalam bulan Ramadhan, selain sembahyang tarawih, ialah bertadarrus membaca (tilawah) al-Qur’an al-Karim. Seperti ibadah yang lain, tilawah al-Qur’an juga punya peraturan dan adabnya. Pembaca al-Qur’an (qari` / qari`ah) sebaik-baiknya mengetahui dan mematuhi peraturan dan adab membaca kitab suci itu. Perlu diketahui bahawa yang lebih utama (awla) bagi ibadah tilawah al-Qur’an ialah kefahaman terhadap maksud atau tafsiran ayat-ayatnya lalu mengamalkannya. Di samping itu pembacaannya hendaklah mengikut hukum tajwid dan peraturan-peraturan yang tertentu. Allah Taala berfirman, mafhumnya, “Orang-orang yang telah kami datangkan al-Kitab sedangkan mereka membacanya dengan bacaan yang sebenar-benarnya, maka mereka itulah yang beriman kepadanya, dan barangsiapa ingkar terhadapnya maka merekalah orang-orang yang rugi”. (al-Baqarah : 121).

Mengikut Ibnu ‘Abbas, ayat “membacanya dengan bacaan yang sebenar-benarnya” dalam di atas itu bermaksud: “memepelajarinya dan benar-benar patuh mengamalkannya”.

Mengikut Imam al-Ghazali : Bacaan al-Qur’an dengan sebenar-benar bacaan itu ialah adanya persepaduan antara lidah, akal dan hati. Lidah mentashihkan segala hurufnya, akal mentafsirkan segala maknanya dan hati menerima pengajarannya, kesannya, tegahannya dan suruhannya. Tersebut dalam sebuah kitab : Wajib ke atas qari / qariah ikhlas membaca al-Qur’an dengan mengqasadkan semata-mata kerana Allah. Janagan diqasadkan kerana selain-Nya. Dalam kitab lain tersebut : Makruh diambil al-Qur’an sebagai usaha untuk kehidupan (mata pencarian), kerana mengikut satu riwayat, Rasulullah bersabda, mafhumnya, “Barangsiapa membaca Qur’an, maka hendaklah meminta
(balasan) daripada Allah. Bahawa sesungguhnya nanti akan datang satu kaum yang membaca Quran untuk mendapat balasan daripada manusia”.

Berikut adalah adab-adab membaca al-Qu’an sebagaimana yang tersebut dalam kitab Mawradul-Zham`aan :

Sebelum membaca al-Qur’an hendaklah membersihkan badan dan mengambil wudhuk. Jika sudah berwudhuk, mulut hendaklah dibersihkan. Rasulullah bersabda, mafhumnya : “Sesungguhnya mulut kamu itu laluan al-Qur’an, maka bersihkanlah ia dengan bersugi”. Apabila wudhuk terbatal, segeralah memberhentikan bacaan dan mengambil wudhuk semula. Sunat berpakaian yang elok, bersih dan menutup aurat serta memakai bau-bauan.

Tempat membaca al-qur’an hendaklah suci. Afdhalnya di masjid. Makruh membaca di jalanan atau di tepi jalan, di dalam bilik mandi, di pasar atau tempat perhimpunan orang yang dungu ataupun di tempat yang tak selayaknya dengan kesucian dan kemuliaan al-Qur’an. Hendaklah duduk mengadap kiblat dengan penuh ta’zhim, kepala tertunduk dan tidak di dalam keadaan bersila. Jangan sekali-kali duduk seperti duduk orang yang takabbur.

Sebelum memulakan bacaan, bacalah dulu ta’awwuz. Allah berfirman, maksudnya : “Apabila engkau membaca al-Qur’an, bacalah t’awwuz ( A’uuzu billaahi minal-syaithaanil-rajiim )”. Bacaan ta’awwuz ini jika di khalayak boleh dibaca nyaring, tetapi jika tiada khlayak untuk mendengarnya, lebih utama (awla) diperlahankan bacaannya, iaitu seperti membacanya di dalam sembahyang. Kecuali bacaan al-Qur’an tehenti lama, selama mengerjakan satu raka’at sembahynag, bacaan ta’awwuz ini tidak dituntut untuk diulang lagi.

Hendaklah membaca tasmiyah (bismillaahil-Rahmaanil-Rahiim) pada awal tiap-tiap surah kecuali surah al-Tawbah (Baraa`ah). Ketika membaca, qari / qariah hendaklah di dalam keadaan sentiasa mengingati bahawa dirinya diperhatikan oleh Allah_sebagaimana ketika mengerjakan sembahyang juga.

Untuk menghormati atau memuliakan al-Qur’an, jangan teruskan bacaan semasa menguap, kerana menguap itu tabiat syaitan. Selesai menguap dengan sopan, barulah menyambung semula bacaan. Jangan tertawa atau bercakap bercampur-aduk dengan bacaan kecuali kerana satu-satu hajat yang dharurat. Justeru, bacaan sebaik-baiknya di tempat yang terasing agar tidak diganggu atau diajak bercakap oleh orang lain. Bagaiamana pun qari / qari`ah boleh memutuskan bacaannya untuk memberi salam atau untuk menjawab salam.

Sunat memutuskan bacaan untuk tujuan berikut :
1. mengucap “Al-hamdulillaah” selepas bersin,
2. mengucap “Yarhamukallaah” kepada orang yang bersin,
3. menjawab azan,
4. bangun menghormati ketibaan orang alim, orang shalih atau orang yang dimuliakan, tetapi bukan dengan riyak.

Keseluruhan bacaan sebaik-baiknya (afdhal) dengan suara nyaring jika bertujuan untuk didengar, disemak serta dimanfaatkan atau dihayati oleh orang lain, atau pun untuk mengawal konsentrasi diri sendiri terhadap bacaan atau untuk menghilangkan rasa jemu atau mengantuk. Sebaliknya, jika ditakuti menjadi riyak atau akan mengganggu orang yang sedang atau akan bersembahyang atau tidur, tidak digalakkan membaca nyaring, yakni membaca perlahan adalah lebih afdhal. Suatu masa di dalam masjid, Rasulullah pernah bersabda, mafhumnya: “Ketahuilah, setiap kamu bermunajat kepada Tuhan, maka janganlah menyakiti (mengganggu) antara satu sama lain dan jangan antara kamu mengangkat suara bacaan sehingga menggannggu yang lain. (HR. Abu Dawud).

Dikatakan sunat juga suara bacaan al-Qur’an itu berselang-seli_sekali perlahan sekali nyaring. Apabila terasa jemu atau mengantuk dengan membaca perlahan, bacalah secara nyaring dan apabila terasa penat, lalu kembali membaca perlahan sebagai istirahat.

Sunat bacaan secara tartil, serentak dengan tadabbur (penelitian) dan tafahhum akan makna ayat-ayatnya. Allah berfirman, mafhumnya, “Dan bacalah al-Qur’an itu (mantapkan bacaan) dengan perlahan-lahan
(tidak terlalu cepat)”. (QS. 73 : 4), dan “Inilah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkat agar mereka mentadabburkan makna segala ayatnya dan agar mendapat pelajaran orang-orang yang berfikitan”. (QS. 38:29). Kata Ibnu ‘Abbas, “Aku baca surah al-Baqarah dan Ali ‘Imran dengan tartil dan aku tadabburkan kedua surah itu . Ini lebih aku suka daripada membaca dengan pantas seluruh al-Quran”. Apabila membaca ayat-ayat yang berkenaan, sunat beristighfar, bershalawat, bersyukur, minta berlindung atau berdoa dan sebagainya. Berkata ‘Auf bin Malik, “Aku bersama dengan Rasulullah yang membaca surah al-Baqarah pada suatu malam. Baginda berhenti berdoa apabila membaca ayat mengenai rahmat dan meminta berlindung dengan Allah apabila membaca ayat mengnai azab”.
(HR. Abu Dawud dan al-Nisa`i).

Rasulullah bersabda, mafhumnya, “Barangsiapa membaca surah al-Tiin hingga akhir ayatnya, maka hendak berkata ‘Balaa wa ana ‘alaa dzaalika minal-syaahidiin’ (Bahkan, dan aku daripada mereka yang menjadi saksi atas yang demikian itu); barang siapa membaca surah al-Qiyaamah samapi selesai pada ayat, ‘Alaysa dzaalika biqaadirin ‘alaa an yuhyiyal-mawtaa’, maka hendaklah berkata, ‘Balaa’ (bahkan); dan barangsiapa membaca surah al-Mursalaat hingga akhir ayatnya, maka hendaklah berkata, ‘Aamannaa billaah’ (Kami beriman dengan Allah)”- (HR. Abu Dawud dan al-Tirmizi).

Al-Hakim meriwayatkan : Apabila selesai membaca ayat akhir surah al-Mulk, iaitu “Faman ya`tiikum bimaa`in ma’iin” (Maka siapakah yang memberikan kepada kamu air yang mengalir? , hendaklah berkata “Allaahu Rabul-‘Aalamiin” (Allah Tuhan seantiru alam) dan apabila selesai membaca surah al-Dhuhaa, hendaklah mengucap takbir. Bacaan-bacaan tambahan tersebut, selain sunat dibaca oleh qari / qari`ah berkenaan, sunat juga dibaca oleh pendengar.

Pada ayat-ayat tertentu yang merupakan kata-kata orang kafir pula disunatkan membacanya dengan perlahan (tidak nyaring). Diwayatkan : Ibrahim al-Nakha’i membaca perlahan pada ayat “Wa qaalatil-Yahuudu yadullaahi maghluulah” (Dan berkata orang-orang Yahudi, ‘Tangan Allah terbelenggu’
– QS. 5:64) dan “Wa qaalatil-Yhuudu ‘Uzayrunibnullaah” (Dan berkata orang-orang Yahudi: ”Uzayr anak Allah’ – QS. 9:30) .

Sunat membaca al-Qur’an sambil menangis. Rasulullah s. a. w bersabda, mafhumnya, “Bacalah al-qur’an serta menangis. Jika tidak menangis seberapa boleh menangislah”. Kata Ibu ‘Abbas, “Apabila kamu baca ayat Sajadah, maka jangan kamu segera sujud sehingga kamu menangis. Jika tidak menangis, hendaklah menangis di dalam hati”. Sesungguhnya yang mendorongkan tangisan itu ialah menjadikan hati dukacita”. Daripada dukacita itulah tercetusnya tangisan. Rasulullah bersabda, mafhumnya, “Bahawa al-qur’an itu diturunkan dengan dukacita, maka apabila kamu membacanya, hendaklah dengan hati yang dukacita”. Timbulnya dukacita itu ialah dengan mengingati dan mengamati perbuatan yang dimurkai Allah serta mengingati kecuaian mentaati perintah dan tegahan-Nya, lalu tercetuslah tangisan. Diriwayatkan, bahawa menangis ketika membaca al-Qur’an itu ialah sifat orang-rang shalihin dan ‘arifin.

Sunat memelihara hak ayat-ayat yang dibaca, iaitu hendaklah melakukan sujud al-Tilawah (sudut Sajadah) apabila membaca ayat-ayat Sajadah. Terdapat 14 tempat (ayat Sajadah) di dalam al-Qur’an : masing-maasing satu ayat dalam surah al-A’raaf, al-Ra’d, al-Nahl, al-Israa`, Maryam, dua dalam surah al-Hajj, masing-masing satu ayat dalam surah al-Furqaan, al-Naml, Alif-laam-mimm al-Sajadah, Haa-miim al-Sajadah, al-Najm, al-Insyiqaaq dan al-Qalam. Selain itu, ayat Sajadah dalam surah Shaad disunatkan melakukan sujud Syukur. Rasulullah bersabda, mafhumnya, “Nabi Dawud Sujud kerana taubat dan kami sujud kerana syukur” – (HR. al-Nasa`ii).

Dalam setiap sujud Syukur dan Tilawah itu disunatkan membaca doa yang tertentu. Syarat-syaratnya pula sama dengan syarat-syarat mendirikan sembahyang, iaitu berwudhu’, menutup aurat, mengadap kiblat dan tempat, pakaian serta tubuh badan yang suci. Apabila selesai bacaan, disunatkan mentashdiqkan Allah dan naik saksi tentang tabligh Rasul-Nya, iaitu : Shadaqallaahul-‘Azhiim wa ballagha Rasuuluhul-kariim wa nahnu ‘alaa dzaalika minal-Syaahidiin. Kemudian disunatkan pula berdoa : Allaahummaj’alnaa min syuhadaa`il-haqqil-qaa`iminna bil-qisth. Kemudian ditambah dengan mana-mana doa pilihan yang lain. Akhirnya, apabila khatam bacaan, bacalah doa Khatam al-Qur’an. Demikianlah adab-adab membaca al-Qur’an al-Karim. Dengan mengamalkannya, mudah-mudahan akan mendapat berkat dan keridhaan Allah, insya Allah.

Wallahu a’lam

Apa Pendapat Anda? Dah Baca, Jangan Lupa Komen Dan Share Ya. Terima Kasih!

Jangan Lupa Juga Untuk Follow Kami di @KLPRESS

Sumber: mStar

PERHATIAN: Pihak KL PRESS tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca kami. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda disini. Pihak KL PRESS juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis disini. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri.